ΣΕΛΚ | Ανακοίνωση ΤΕΕΔΙ ημερ. 17/01/24 Παράταση υποβολής στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων μέχρι τις 31 Μαρτίου 2024

Articles

ΣΕΛΚ | Ανακοίνωση ΤΕΕΔΙ ημερ. 17/01/24 Παράταση υποβολής στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων μέχρι τις 31 Μαρτίου 2024

  • 18 January 2024
  • Author: FinHub
  • Number of views: 198
  • 0 Comments
ΣΕΛΚ | Ανακοίνωση ΤΕΕΔΙ ημερ. 17/01/24 Παράταση υποβολής στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων μέχρι τις 31 Μαρτίου 2024

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, με σκοπό τη βέλτιστη επικαιροποίηση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων στη βάση της αναβαθμισμένης ψηφιακής πλατφόρμας, ανακοινώνει την παράταση της υποβολής στοιχείων των Πραγματικών Δικαιούχων για όλες τις περιπτώσεις Εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2024. Μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, στις μη συμμορφούμενες Εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες θα επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση στη βάση του Νόμου 188(Ι)/2007 περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τέθηκε σε εφαρμογή στις 23/2/2021.
 

Print
FinHub Cyprus

Empowering businesses, accountants, lawyers and tax experts across Cyprus

Phone: +357 25 080 495

Email: support@finhub.com.cy


@ 2023 by FinHub.com.cy  |  Privacy Statement  |  Terms of Use